FAQ

3M Revision udfører professionel udarbejdelse af regnskaber, bogføringsassistance og anden rådgivning. Vi udarbejder regnskaber til tiden og til konkurrencedygtige priser.
Generelt om priser:

Alle opgaver vurderes individuelt, og der gives tilbud ud fra en fast pris. Skulle det vise sig, at vi har undervurderet opgaven, kommer der ikke en ekstraregning fra os. Til gengæld vil kunden modtage et nyt og korrigeret pristilbud for det efterfølgende år. Nedenfor ses en række priseksempler på opgaver. 3M Revision arbejder ud fra markedets mest effektive processer, der sikrer, at produktet altid er i høj kvalitet og til markedets bedste priser.

Har du en opgave, hvor du har fornemmelsen af, at evt. betaler en overpris hos din nuværende revisor, er du altid velkommen til at skrive en mail til os. Det koster ikke noget at få et tilbud, og kunden er selvfølgelig ikke forpligtet til at acceptere vores tilbud.

Lille pakke

Selskaber: Den lille pakke er tiltænkt selskaber uden større aktivitet. Det kan fx være holdingselskaber, mindre investeringsselskaber eller andre selskaber, hvor aktiviteten er begrænset. Der er typisk tale om selskaber uden ansatte. For de helt små selskaber med fx 1 eller 2 siders bankkontoudskrifter, vil bogføringen være inkluderet i prisen. Afleveres materialet i bogført stand, kan selskabet være lidt større. Pakken kan både bruges på anpartsselskaber og aktieselskaber.

Personlige virksomheder: Pakken passer også til personligt ejede virksomheder, hvor bogføring er foretaget. I visse tilfælde kan pakken også inkludere bogføring, men som med selskaber, skal aktiviteten være begrænset. For personligt ejede virksomheder kan aktiviteten være lidt større end ved selskaber.

Mellem pakke

Selskaber: Mellem pakke bruges til selskaber med almindelig drift. Hvis bogføringen er godt afstemt kan aktiviteten godt være stor. For selskaber med almindelig aktivitet foretager vi al afstemning, så længe bilagene er bogført. Stort set alle selskaber kan anvende mellem pakke. Kun i tilfælde, hvor aktiviteten er ekstraordinær stor eller har områder, der kræver særlig assistance, vil mellem pakke være for lille.

Personligt ejede virksomheder: Mellem pakke passer til de fleste personligt ejede virksomheder. For mindre virksomheder kan bogføring og opgørelse samt indberetning af moms være omfattet, men bilagsmængden skal være tilpasset. Herudover udarbejder vi årsrapport med skattemæssige specifikationer og indberetter selvangivelse efter beskatning i personskatteloven eller virksomhedsordningen.

Stor pakke

Selskaber: Stor pakke anvendes ved større selskaber eller selskaber, der har omfattende afstemningsarbejder. Alternativt kan stor pakke anvendes på selskaber, hvor vi foretager bogføringen og indberetter moms kvartalsvis. Bilagsmængden skal afstemmes hermed.

Personligt ejede virksomheder: Stor pakke anvendes til virksomheder, hvor vi foretager bogføring og indberetning af moms, herunder evt. også indberetning af løn via lønbureau. Bilagsmængden skal afstemmes hermed. Pakken omfatter tillige udarbejdelse af årsrapport efter årsregnskabsloven og udarbejdelse af skattemæssige opgørelser efter personskatteloven eller efter virksomhedsordningen samt indberetning af selvangivelse til SKAT.

Stor pakke med revision

Selskaber: Stor pakke med revision omfatter alt i “Stor pakke” beskrevet ovenfor – herudover foretages revision af årsrapporten. Årsrapporten underskrives af en statsautoriseret revisor og der udarbejdes lovpligtig revisionsprotokol eller management letter. Læs mere nedenfor om hvornår revision af årsrapporter er lovpligtigt, og hvornår det er en god idé frivilligt at lade et selskabs årsrapport revidere.

Personligt ejede virksomheder: Denne pakke kan anvendes til personligt ejede virksomheder med en større bilagsmængde, end der kan indeholdes i “Stor pakke”, som er beskrevet ovenfor. Bogføring af bilag kan i øvrigt købes som en separat ydelse.

Selskabers fravalg af revision

Selskabsloven foreskriver, at visse selskaber kan fravælge revision. Erhvervsstyrelsen har endvidere mulighed for at pålægge en virksomhed at blive revideret. For at et selskab kan fravælge revision, må selskabets årsregnskab ikke overskride 2 af følgende 3 betingelser: 1) En balancesum på 4 mio. kr. 2) En nettoomsætning på 8 mio. kr. 3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret. Læs mere om de præcise krav på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her: Regler om fravalg af revision.

Har selskabet mulighed for at fravælge revision vil det i næsten alle tilfælde være en god idé. Dette skyldes, at de ekstra omkostninger, der er forbundet med en revision, typisk ikke modsvarer en merværdi for selskabet.

Ved en revideret årsrapport har en statsautoriseret eller en registreret revisor efterprøvet værdierne i selskabets årsrapport, fx ved fysisk at tage stikprøver på varelageret efter udarbejdet lagerliste, kontrolleret for ukurans på lageret, og kontrolleret, at priserne på varerne er indregnet til værdier, der svarer til reelle salgspriser i markedet. Ved fravalg af revision er det alene ledelsen af selskabet, der står inde for disse værdier.

Tilvalg af revision kan være en god idé i fx fonde og foreninger, hvor ledelsen er indsat til at forvalte, men ikke også er ejere. Herved kan revisor være en uafhængig part der sikrer, at fondens vedtægter overholdes. Andre tilfælde hvor der typisk tilvælges revision er i virksomheder med flere ejere, hvor kun nogle af ejerne indgår i selskabets ledelse. Herved kan revisor sikre, at ingen ejere tilgodeser sig selv mere end andre. Endelig skal nævnes tilfældet, hvor selskabet har stor finansiel gæld, hvor kreditor (fx selskabets bankforbindelse) kræver et revideret regnskab. Typisk vil banker dog ikke kræve et revideret regnskab, da banker ikke låner penge ud til personer de ikke har en grundliggende tillid til.

[

  • Bibliotek